دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

با عنایت به مسئولیت گسترش پژوهش های علمی در ارتباط با سوانح و تروما ، همسویی با اهداف کلان کشور، کمک به ارتقاء موقعیت دانشگاه، بهبود فرآیند خدمت رسانی در سوانح در سال 1395 مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت راه اندازی شده است. منظور از سوانح، حوادث مربوط به بلایای طبیعی، مصدومین ترافیکی، آسیب های شغلی، خشونت های عمدی و سقوط از ارتفاع می باشد. این مرکز در 3 حوزه اصلی سوانح اعم از پیشگیری ، درمان و توانبخشی تحقیق و پژوهش انجام می دهد و بعنوان مرکزی جهت انجام تحقیقات بین رشته ای در رشته های پزشکی، مهندسی، اپیدمیولوژی، مدیریت و اقتصاد درمان ، علوم رفتاری و اجتماعی می باشد.


اهداف مرکز